Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dutch Cell Dogs
Stichting Dutch Cell Dogs (hierna: Dutch Cell Dogs) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 56252196 en is gevestigd aan De Waterlaat 31 (5571MZ) te Bergeijk.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar
deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van
Producten die door Koper gekocht zijn van Dutch Cell Dogs.
7. Producten: De Producten die door Dutch Cell Dogs worden aangeboden zijn kleding en
(honden)accessoires.
8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Dutch Cell Dogs.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Dutch Cell Dogs en iedere
Overeenkomst tussen Dutch Cell Dogs en een Koper en op elk Product dat door Dutch Cell Dogs
wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dutch Cell Dogs aan Koper
aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de
website van Dutch Cell Dogs zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig
kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet
en schriftelijk met Dutch Cell Dogs is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig
zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en
zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking
als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden
opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Dutch Cell Dogs gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit
uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Het door Dutch Cell Dogs gedane Aanbod is vrijblijvend. Dutch Cell Dogs is slechts aan het Aanbod
gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of
doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Dutch Cell Dogs het
recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Dutch Cell Dogs gegronde reden te
weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende
prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling
van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Dutch Cell Dogs
niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie
en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op
afstand). Dutch Cell Dogs kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen
met de echte kleuren van het Product.
4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Dutch Cell Dogs zijn indicatief en geven de
Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dutch Cell Dogs niet tot levering van een deel van de in
de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen.
Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Dutch Cell Dogs heeft
aanvaard door het betreffende Product te betalen.
2. Een Aanbod kan door Dutch Cell Dogs gedaan worden via de website.
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Dutch Cell Dogs,
zal Dutch Cell Dogs de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Dutch Cell Dogs
daaraan niet gebonden.
5. Dutch Cell Dogs is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen
verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten
ontlenen.
6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument
heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien
herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal
het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn
voor rekening van Koper.
7. Producten die wegens (hygiënische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden,
zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Dutch Cell Dogs zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Dutch Cell Dogs
het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dutch Cell Dogs aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Dutch Cell Dogs worden verstrekt. Indien de voor
de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dutch Cell Dogs zijn verstrekt,
heeft Dutch Cell Dogs het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Dutch Cell Dogs niet verplicht of gehouden om de
aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst
wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Dutch Cell Dogs, is Koper
gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. Dutch Cell Dogs kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid
verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
6. Dutch Cell Dogs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat
Dutch Cell Dogs is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dutch Cell Dogs bekend was. Hieronder wordt tevens
verstaan het verwerken van de Overeenkomst door middel van automatische besluitvorming.
7. Koper vrijwaart Dutch Cell Dogs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Dutch Cell Dogs of er door
andere omstandigheden buiten de macht van Dutch Cell Dogs enige vertraging ontstaat, heeft Dutch
Cell Dogs recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen
(op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Dutch Cell Dogs schriftelijk in gebreke te
stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de
ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de
Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan
overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is Dutch Cell Dogs gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening
en risico van Koper.
4. Indien de Producten worden bezorgd door Dutch Cell Dogs of een externe vervoerder is Dutch Cell
Dogs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te
brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
5. Indien Dutch Cell Dogs gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de
Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan
Dutch Cell Dogs ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien Dutch Cell Dogs een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering
buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
7. Dutch Cell Dogs is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is
afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Dutch Cell Dogs is gerechtigd
het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Dutch Cell Dogs behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien
gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 – Verpakking en transport

1. Dutch Cell Dogs verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op
zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting
(btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs
dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14
dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken
of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij
behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de
Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer
gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt
dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen.
Dutch Cell Dogs erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door
Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Dutch Cell Dogs te
worden gemeld op kantoor@dutchcelldogs.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na
levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk
binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door
onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele
waardevermindering van het Product.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de
gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend
met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Cell Dogs op de wijze zoals door Dutch Cell
Dogs aangegeven.
5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle
toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan
Dutch Cell Dogs, conform de retour instructies van Dutch Cell Dogs. De directe kosten voor
retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
6. Indien het een omruiling van Producten betreft zal Dutch Cell Dogs de verzendkosten dragen,
wanneer deze opnieuw worden verzonden.
7. Dutch Cell Dogs is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de
geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
8. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling
uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt
op het eerder opgegeven rekeningnummer.
9. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar
betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
10. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit
aan Dutch Cell Dogs te wijten is, zal Dutch Cell Dogs na een verzoek daartoe van Koper, het
ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging
van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de
(afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Dutch Cell Dogs.

Artikel 9 – Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet
verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. Op grond van een besluit van 5 maart 2015 van de Belastingdienst zijn de activiteiten van Stichting
Dutch Cell Dogs vrijgesteld van BTW
3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de
Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten,
assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële
markt zijn en waarop Dutch Cell Dogs geen invloed heeft, kan Dutch Cell Dogs deze Producten met
variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen
schommelen.

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de
aangegeven methode, tenzij door Dutch Cell Dogs anders wordt bepaald.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en
gegevens van Dutch Cell Dogs. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van
Dutch Cell Dogs een andere betalingstermijn overeenkomen.
4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Dutch Cell Dogs
gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een
termijn van 3 maanden.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de
vorderingen van Dutch Cell Dogs op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
6. Dutch Cell Dogs heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dutch Cell Dogs kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening
aanwijst. Dutch Cell Dogs kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in
verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een
termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te
voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die
termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Dutch Cell Dogs zonder nadere ingebrekestelling
aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening
en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de
staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
9. Indien Dutch Cell Dogs meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn,
komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Dutch Cell Dogs geleverde zaken, blijven eigendom van Dutch Cell Dogs totdat de Koper
alle navolgende verplichtingen uit alle met Dutch Cell Dogs gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op
enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Dutch Cell Dogs zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat Dutch Cell Dogs haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Dutch
Cell Dogs of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen
van Dutch Cell Dogs zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. Dutch Cell Dogs heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden
indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een
verplichting tot overdracht of afgifte van Dutch Cell Dogs. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen
heeft voldaan zal Dutch Cell Dogs zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk,
doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte
Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Dutch Cell Dogs
worden vergoed door Koper.

Artikel 12 – Garantie

Dutch Cell Dogs staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten
tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd
zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de
Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Dutch Cell Dogs.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

1. Dutch Cell Dogs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst
te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Dutch Cell Dogs bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor
zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet
tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Dutch Cell Dogs
gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is Dutch Cell Dogs bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te
(doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Dutch Cell Dogs op Koper
onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Dutch Cell Dogs de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Dutch Cell Dogs behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Dutch Cell Dogs leidt tot aansprakelijkheid van
Dutch Cell Dogs jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de
Overeenkomst door Dutch Cell Dogs in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan
wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Dutch Cell Dogs is in ieder geval beperkt tot
het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis
per jaar.
2. Dutch Cell Dogs is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of
geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde
Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op
grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
3. Dutch Cell Dogs is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het
gebruik van het Product. Dutch Cell Dogs levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door
Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en
gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen,
gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
4. Dutch Cell Dogs is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of
nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte
websites.
5. Dutch Cell Dogs is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit
van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar
zijn van de website.
6. Dutch Cell Dogs staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en
door/namens Dutch Cell Dogs verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Dutch Cell Dogs vervallen
indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dutch Cell Dogs binnen een jaar nadat
Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.
Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 15 – Overmacht

1. Dutch Cell Dogs is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot
het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Dutch Cell Dogs, (ii) het
niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Dutch Cell
Dogs zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of
materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet,
datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii)
natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)
werkstakingen in het bedrijf van Dutch Cell Dogs en (xi) overige situaties die naar het oordeel van
Dutch Cell Dogs buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of
blijvend verhinderen.
3. Dutch Cell Dogs heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dutch Cell Dogs haar verbintenis had moeten
nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.
5. Voor zover Dutch Cell Dogs ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar
verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dutch Cell Dogs
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat
over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Dutch Cell Dogs
verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de
Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd
op het afleveradres van Koper.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Dutch Cell Dogs berusten uitsluitend bij
Dutch Cell Dogs en worden niet overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en
auteursrechten van Dutch Cell Dogs rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter
beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
Dutch Cell Dogs. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Dutch Cell Dogs geleverde
zaken, dient Dutch Cell Dogs expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Dutch Cell
Dogs rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Dutch Cell Dogs gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de
website(s). Indien daarom gevraagd zal Dutch Cell Dogs de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Dutch Cell Dogs op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van
informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau
dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden
kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Dutch Cell Dogs en/of klachten heeft over de
(uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden.
Klachten kunnen gemeld worden via info@dutchcelldogs.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Dutch Cell Dogs de
klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Dutch Cell Dogs zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van
de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Dutch Cell Dogs en Koper is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds doorslaggevend. Dutch Cell Dogs heeft het recht deze algemene voorwaarden
eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Dutch Cell Dogs en
Koper worden beslecht de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven tenzij
bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
Oost-Brabant, 12 oktober 2022

Download onze Algemene Voorwaarden