Privacy statement

Leer hier het privacy statement van Stichting Belgian Cell Dogs

Stichting Belgian Cell Dogs, gevestigd aan: Waterlaat 31, 5571 MZ Bergeijk, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.belgiancelldogs.be
Waterlaat 31
5571 MZ Bergeijk
0497550267

Irma Klaassen is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Belgian Cell Dogs. Hij/zij is te
bereiken via irma@wordpress-1258488-4529838.cloudwaysapps.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Belgian Cell Dogs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
▪ Voor- en achternaam
▪ Geslacht
▪ Geboortedatum
▪ Geboorteplaats
▪ Adresgegevens
▪ Telefoonnummer
▪ E-mailadres
▪ Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
kantoor@wordpress-1258488-4529838.cloudwaysapps.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Belgian Cell Dogs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
▪ Het afhandelen van jouw betaling (aankopen webshop, ontvangen donaties/giften)
▪ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
▪ Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
▪ Om goederen bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Belgian Cell Dogs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Stichting Belgian Cell Dogs) tussen zit. Stichting Belgian Cell Dogs gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen:
▪ Cookie: Googly Analytics
▪ Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
▪ Bewaartermijn: 2 jaar

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Belgian Cell Dogs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens gerelateerd aan je donateurschap
worden in beperkte vorm na beëindiging bewaard om statistische informatie zoals donateursaantallen
over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden
de wettelijk bepaalde voorschriften.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Belgian Cell Dogs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens. Stichting Belgian Cell Dogs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies door derden; Bij het bezoeken van onze website belgiancelldogs.be worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

Google Adwords (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Facebook (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video’s)
Woocommerce (t.b.v. webshop management)
Wordfence (t.b.v. beveiliging van de website)
Google Fonts (Lettertype op websites)

Stichting Belgian Cell Dogs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Belgian Cell Dogs en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kantoor@wordpress-1258488-4529838.cloudwaysapps.com. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Stichting Belgian Cell Dogs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Belgian Cell Dogs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
kantoor@wordpress-1258488-4529838.cloudwaysapps.com

Geef asielhonden een
tweede kans